مجتمع تجاری اداری الماس
اصفهان – خیابان طالقانی –  مجتمع تجاری اداری الماس
دفتر هیئت مدیره : طبقه دوم واحد 202
03132373410  |  09131341008